Integritetspolicy avseende aktieägare

Personuppgiftsansvarig

Doxa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För behandlingen av personuppgifter i avstämningsregistret är den centrala värdepappersförvararen, Euroclear Sweden AB (publ), personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som vi behandlar

Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du företräder. Dina personuppgifter som innefattas i avstämningsregistret kan också komma att överlämnas till oss från Euroclear Sweden AB. Personuppgifter som vi behandlar innefattar:

  • Kontaktuppgifter bestående av namn, adress, telefonnummer och e-postadress

  • Personnummer

  • Organisationsnummer (om det går att koppla till dig som person)

  • Innehav av aktier eller andra finansiella instrument

  • Ev. information om god man, pantsättning och panthavare samt eventuella andra anteckningar i avstämningsregistret

Även övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder eller omfattas av den information vi erhåller från den centrala värdepappersförvararen kan komma att behandlas.

Hur länge vi bevarar dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras så länge som krävs enligt lag eller den tid som krävs för uppfyllandet av ändamålet med behandlingen.

Vilka vi delar personuppgifterna med

Protokollet och röstlängden från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande aktieägare, Bolagsverket, revisorer, andra som Doxa har en skyldighet enligt lag att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till. Uppgifter om bl.a. större aktieägare kan komma att lämnas ut till myndigheter, rådgivare och allmänheten i samband med upprättande av prospekt, informationsmemorandum och finansiella rapporter. Personuppgifter delas även med övriga betrodda parter så som leverantörer, professionella rådgivare och revisorer.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Doxa kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES utöver vad som kan förekomma under ”Vilka vi delar personuppgifterna med” ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning begära tillgång till, rättelse eller radering av, eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandling. Du har vidare rätt att – där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig – begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge klagomål om Doxas behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Om personuppgifterna inte lämnas till Doxa

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Doxa kommer Doxa inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som aktieägare och du kommer därmed inte kunna utöva dina rättigheter som aktieägare, exempelvis din rätt att delta och rösta vid bolagsstämma.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Doxa om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Doxas kontaktinformation:
Organisationsnummer: 556301-7481
Adress: Doxa AB (publ)
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
E-postadress: corporate@doxa.se

Vår behandling av dina personuppgifter

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Ändamål Laglig grund
Uppfylla Doxas skyldigheter gentemot dig som aktieägare enligt bolagsordningen.

Fullgörande av avtal
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Doxas avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen.

Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för Doxas berättigade intresse av att fullgöra Doxas avtalsenliga förpliktelser gentemot sina aktieägare (avser endast representanter för aktieägare).

Uppfylla Doxas skyldigheter gentemot dig och övriga aktieägare enligt aktiebolagslagen (exempelvis kallelse till bolagsstämma, administration av bolagsstämma eller i samband med andra bolagshändelser).

Rättsliga förpliktelser
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Doxas rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen.

Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för Doxas berättigade intresse av att fullgöra Doxas avtalsenliga förpliktelser gentemot sina aktieägare (avser endast representanter för aktieägare).

Distribution av aktieägarrelaterad information

Rättsliga förpliktelser
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Doxas rättsliga förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen.

Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för att Doxa på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera aktieägare och andra intressenter om regulatorisk eller annan bolagsrelevant information.