Bolagsordning

N.B. The English text is an unauthorised translation.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för / for
Doxa AB (publ)
(org.nr / reg. no. 556301-7481)

§ 1
Bolagets företagsnamn är Doxa AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Doxa AB. The company is a public company (publ).

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Malmö.

§ 3
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The company shall, directly or indirectly through wholly or partly owned companies, acquire, own, manage, develop and sell real estate and real estate-related assets, and conduct activities compatible therewith.

§ 4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 286 250 000 kronor och högst 1 145 000 000 kronor.
The share capital of the company shall amount to not less than SEK 286,250,000 and not more than SEK 1,145,000,000.

§ 5
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 572 500 000 och högst 2 290 000 000.
The number of shares in the company shall be no less than 572,500,000 and no more than 2,290,000,000.

§ 6
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
The financial year of the company shall be 1 January – 31 December.

§ 7
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter, med högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, och i förekommande fall styrelsesuppleanterna, väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The board of directors shall, to the extent it is appointed by the general meeting of shareholders, consist of not less than three and not more than nine board members with not more than four deputy board members. Board members and, where applicable, deputy board members, shall be elected annually at the annual general meeting of shareholders for the time until the end of the next annual general meeting of shareholders.

§ 8
Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämma. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
Not less than one and not more than two auditors and not more than two deputy auditors shall, where applicable, be appointed at an annual general meeting of shareholders. As auditor and, where applicable, deputy auditor shall be appointed an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
The board of directors may, for a period lasting not longer than until the end of the next annual general meeting of shareholders, appoint one or several special purpose auditors to audit a statement of the board of directors in connection with an issue of new shares where shares may be paid for in kind or subscribed for with a right of set-off or otherwise conditionally, or a merger scheme. As such special purpose auditor shall be appointed an authorised public accountant or a registered public accounting firm.

§ 9
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Notice to convene an annual general meeting of shareholders and an extraordinary general meeting of shareholders where the amendment of the articles of association shall be resolved upon shall be issued not earlier than six and not later than four weeks before the meeting. Notice to convene other extraordinary general meetings of shareholders shall be issued not earlier than six and not later than two weeks before the meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
Notice to convene general meetings of shareholders shall be announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and be kept available on the company’s website. Simultaneously to issuing the notice the company shall announce in Dagens Industri that the notice has been issued.

§ 10
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall give notice to the company no later than on the day stated in the notice convening the meeting, including information regarding assistants. This day may not be a Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than on the fifth weekday (Saturdays included) before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
A shareholder may bring along one or two assistants at general meetings of shareholders, however only if the shareholder has reported this in accordance with the preceding paragraph.

§ 11
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

At the annual general meeting of shareholders the following matters shall be dealt with:

1. Election of a chairman to conduct the meeting;
2. Drawing up and approval of the voting list;
3. Approving of the agenda for the meeting;
4. Election of one or two persons to sign the minutes;
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened;
6. Presentation of the annual statement of accounts and the auditor's report and, where applicable, the group annual statement of accounts and the auditor's group report;
7. Resolution concerning adoption of the profit and loss statement and the balance sheet
8. and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated
balance sheet;
9. Resolution concerning appropriation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;
10. Resolution concerning discharge of the board members and managing director from liability;
11. Resolution on the number of board members and deputy board members and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;
12. Resolution on remuneration to the board of directors and, where applicable, to the auditors;
13. Election of board members and deputy board members and, where applicable, of
auditors and deputy auditors;
14. Other matters which according to the Swedish Companies Act or the articles of
association shall be dealt with at the meeting.

§ 12
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Dessutom får styrelsen inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen.
General meetings shall be held at the place where the board of directors has its registered office. The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure set out in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). In addition, the board of directors may resolve before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post in accordance with the procedure set out in the Swedish Companies Act.

§ 13
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered with a record day register according to the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

Antagen vid årsstämma den 29 april 2024

Bolagsordningen som pdf.