Investeringsprocess

Analys och förvärv

Identifiera och analysera potentiella investeringar och förvärv. Detta sker främst i så kallade off-market-transaktioner med Doxas etablerade nätverk. Potentiella investeringar genomgår en kommersiell, legal och finansiell genomlysningsprocess.

Aktiv förvaltning och optimering

Doxa arbetar aktivt med att optimera varje innehav i portföljen. Genom aktiv förvaltning maximeras intäkter och minimeras kostnader för att nå maximal intjäningsförmåga - internationellt kallat för ”value-add”. Aktivt värdeskapande är en grundpelare i Doxas arbetssätt och genomsyrar hela bolaget, från processer till företagskultur.

Avyttra och återinvestera

Doxa genomför löpande analyser av befintliga innehav i portföljen för att utvärdera varje enskilt innehav utifrån dess bidrag till portföljens avkastning, risk och framtida värdeskapandemöjligheter. Doxa kan från tid till annan välja att sälja innehav för att återinvestera kapitalet i andra investeringar.