Aktieinformation och graf

Doxa har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och det nominella värdet uppgår till 0,50 krona per aktie. Antalet aktier i Doxa uppgår till 572 589 898 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 286 294 950 SEK. Länk till pdf med aktiekapitalets utveckling.

Handel i aktien

Doxas aktie handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market.

Marknadsplats: First North Stockholm
Kortnamn: DOXA
ISIN: SE0005624756

Utdelningspolitik

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Doxas tillgångar och vinst. Doxa befinner sig i en snabb utveckling och expansion och någon aktieutdelning kan inte påräknas de närmsta åren.

Långsiktiga incitamentsprogram

Årsstämman 2021 beslutade att införa ett incitamentsprogram genom utgivande av 4 150 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till marknadspris. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst fem personer och ska fördelas mellan ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt styrelsens bestämmande, varvid det högsta antal teckningsoptioner som en enskild kan erbjudas uppgår till 2 075 000 teckningsoptioner. Även nya medarbetare ska kunna erbjuda att förvärva teckningsoptioner. Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,2 procent.

Under 2021 har Agartha AB ställt ut ytterligare 3 000 000 köpoptioner till styrelse och tillträdande ledning i Doxa. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Agartha AB på villkor som speglar villkoren för teckningsoptionerna av serie 2021/2024.

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett incitamentsprogram för till styrelseledamöterna Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt genom utgivande av 5 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 TO1. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Doxa, under perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 31 december 2026 till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart efter offentliggörande av bolagets delårsrapport januari - mars 2023 (det vill säga från och med den 28 april 2023 till och med den 12 maj 2023), dock som lägst aktiens kvotvärde. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 18 maj 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 1,67 procent.

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett incitamentsprogram genom utgivande av högst 7 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 TO2. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 12 personer. Incitamentsprogrammet innebär att nuvarande medarbetare i Doxa ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Styrelsen ska därvid äga rätt att erbjuda nya medarbetare möjligheten att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Doxa, under perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 31 december 2026, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,5 procent.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.