Bolagsstyrning

Styrelsekommittéer

Doxas Styrelse har utsett en kommitté/utskott.
Styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som ska bistå styrelsen med förslag i ersättningsfrågor samt löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för verkställande direktören och andra befattningshavare i koncernens högsta ledning. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut.

Det utgår inget separat arvode till medlemmar i ersättningsutskottet.

Sedan årsstämman 2023 består ersättningsutskottet av Lena Grimslätt, Per Ekelund (ordförande) och Nina Ulvinen Nilsson