top of page
Namnlöst-1-Återställd.png

FASTIGHETSINVESTERINGAR
I SVERIGE

 

doxa_vit.png

OM OSS
DOXA

VISION

Doxa ska vara den mest attraktiva placeringen i fastighetsrelaterade tillgångar i Sverige och över tid leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika fastighetsslag.

Doxa är ett bolag som investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige. Bolaget ska genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

MISSION

Med vår kompetens och aktiva ägarfilosofi kan vi bidra till att optimera utvecklingspotentialen i varje fastighet/investering och samtidigt verkar för en hållbar omställning i den svenska fastighetsbranschen.

Investerings- och värdeskapandeprocess

OM OSS
Namnlöst-1-Återställd.png
meromoss

OM OSS
Investerings- och värdeskapandeprocess

1. Analys och identifiering

Doxa kommer att kontinuerligt arbeta för att identifiera och analysera samt föra dialog med investeringskandidater. Det sker framförallt genom Doxas stora och etablerade nätverk.

2. Analys av utvecklingspotential

Potentiella investeringar utvärderas utifrån ett antal parametrar där Doxa skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik, utsikter samt nyckelpersoners kompetens.

4. Optimering och utveckling

Doxa arbetar aktivt med att stärka de bolag där investeringar har gjorts och berikar dem med fastighets- och transaktionskompetens, affärsutveckling, rätt kontaktnät och kapital.

5. Löpande analys av avkastning och utvecklingspotential

Doxa genomför löpande analyser av befintliga innehav i portföljen för att säkerställa att varje enskilt innehav ger önskvärd avkastning och visar utvecklingspotential.

3. Beslut om investering

I genomförandefasen går Doxa igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av investeringsobjektet. Vid positivt utfall avslutas processen med förhandling och avtalssignering.

6. Behålla, utveckla och eventuellt avyttra

Doxa gör löpande avvägningar kring varje innehavs bidragande till portföljens tillväxtförmåga och risk.

Innehav

Namnlöst-1-Återställd.png
CONTACT

VÅR ADRESS

Doxa AB

Hyllie Stationstorg 2,

215 32 Malmö, Sweden

Tel:: +46 (0) 18 478 20 00

e-mail: corporate@doxa.se

Eller använd formuläret för att kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss

bottom of page