KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA

Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) avhöll den 29 april 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid den extra bolagsstämman beslutades bland annat följande.

Beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den så kallade Leo-lagen). Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 2,85 kronor per aktie, vilket baseras på det pris som fastställdes vid det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av ABG Sundal Collier den 10 april 2024. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart Agartha AB.