Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa

Doxa Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 januari 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktade nyemissioner av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 19 december 2023 om två riktade nyemissioner av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den så kallade Leo-lagen). Teckningskursen i de två riktade nyemissionerna uppgår till 3,0 kronor per aktie, vilket baseras på det pris som fastställdes vid det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) den 19 december 2023. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart Agartha AB, Malmö Bra Bostad AB och Peter Strand.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.doxa.se.

För mer information om styrelsens beslut från den 19 december 2023 och det accelererade bookbuilding-förfarandet hänvisas till Bolagets pressmeddelanden från den 19 och 20 december 2023. Pressmeddelandena finns tillgängliga på Bolagets hemsida på ovanstående adress.