Ändring i valberedning inför Doxas årsstämma 2024

Doxa AB (publ) (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelar idag att valberedningens sammansättning inför årsstämman den 29 april 2024 har förändrats till följd av ägarförändring i Bolaget.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2024 offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 oktober 2023. Bergendahl Invest AB (helägt dotterbolag till Bergendahl & Son Aktiebolag) har därefter i december 2023 tecknat aktier motsvarande cirka 1,05 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget och därigenom kommit att bli den tredje största aktieägaren i Doxa. Till följd av ägarförändringen har valberedningens sammansättning, i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman 2023, förändrats genom att Ola Serneke (utsedd av Ola Serneke Invest AB) lämnat valberedningen och Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son Aktiebolag) inträtt som ny ledamot i valberedningen.

Efter ändringen består valberedningen inför årsstämman 2024 av följande personer:

  • Greg Dingizian, utsedd av Agartha AB
  • Percy Nilsson, utsedd av Malmö Bra Bostad AB
  • Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son Aktiebolag

Per Ekelund, styrelseordförande i Doxa, deltar som adjungerad men är inte ledamot av valberedningen. Percy Nilsson kvarstår som valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och val av revisor samt ersättning till denne. Slutligen kommer valberedningen föreslå principer för tillsättandet av valberedningen (om valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Principerna för valberedningens arbete finns att läsa på Doxas hemsida. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen via e-post till valberedning@doxa.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt måste de ha inkommit senast den 4 mars 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman den 29 april 2024 och offentliggöras på Doxas hemsida i samband därmed.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Ekelund, styrelseordförande
Telefon: 070 867 66 57
E-post: per.ekelund@doxa.se