DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2023: UPPDELNING AV SERNEKE SYNLIGGÖR VÄRDEN

  • Uppdelning av Serneke i enlighet med ursprunglig strategi vid förvärvet synliggör värden
  • Kvartalets värdeutveckling portföljinnehav 558,6 mSEK (-3,6)
  • Kvartalets resultat uppgick till 560,6 mSEK (-8,2)
  • 20,2 % NAV-tillväxt per aktie under kvartalet
  • NAV per aktie vid periodens utgång 7,57 SEK


FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 3 450,0 mSEK (1 968,0).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 3 363,3 mSEK (1 882,2).

Rörelsens intäkter jul-sep uppgick till 562,0 mSEK (-2,2), ökningen utgörs av positiv värdeutveckling på portföljinnehav. Innehavet i Serneke värderades upp med 587,3 mSEK. Doxa förvärvade Serneke med en substansrabatt om 1,3 mdr SEK. Doxa ser möjlighet att skapa och realisera värden genom att bolaget kan delas upp, förädlas och eventuellt avyttras i delar. Övriga fastighetsrelaterade portföljinnehav värderades ner med -28,7 mSEK, drivet av högre avkastningskrav som till viss del kompenseras av högre driftnetton. Rörelsens intäkter jan-sep uppgick till 778,8 mSEK (94,8).

Rörelsens kostnader jul-sep uppgick till 7,6 mSEK (6,0), ökningen beror i allt väsentligt på kostnader hänförliga till vidare arbete med Serneke. Rörelsens kostnader jan-sep uppgick till 46,5 mSEK (26,5), ökningen beror till största del på kostnader hänförliga till förvärvet av Serneke.

Resultatet jul-sep uppgick till 560,6 mSEK (-8,2), där 558,6 mSEK utgörs av nettoförändring verkligt värde avseende portföljinnehav, där 587,3 mSEK är hänförligt till uppvärdering av innehavet i Serneke. Resultatet jan-sep uppgick till 746,6 mSEK (75,6)

UPPDELNING AV SERNEKE SYNLIGGÖR VÄRDEN

Doxas aktieinnehav i portföljbolaget Serneke värderades under Q3 upp med 587,3 mSEK. Doxas innehav i Serneke är därmed upptaget till 1 657,7 mSEK, vilket innebär en ökning med 834,3 mSEK sedan tillträdet. Värderingen av entreprenadverksamheten är oförändrad sen föregående kvartal. Doxa förvärvade Serneke med en substansrabatt om 1,3 mdr SEK. Doxa ser möjlighet att skapa och realisera värden genom att bolaget kan delas upp, förädlas och eventuellt avyttras i delar.

Doxas beslutade strukturåtgärder enligt ovan ger i större utsträckning än tidigare möjlighet till strategiska transaktioner i form av avyttring av specifika tillgångar eller verksamhetsgrenar, i linje med ursprunglig strategi vid förvärvet. Beslutade strukturåtgärder kommer även innebära kostnadsbesparingar och en effektivisering av organisationen.

Värdebedömning av aktieinnehavet i Serneke per 30 september tar sin utgångspunkt i värdering av de individuella tillgångarna och skulderna i verksamheten, där 70 % av tillgångarna är externt värderade. Hänsyn har även tagits till den risk som finns gällande det arbete som återstår och de eventuella osäkerhetsfaktorer som finns avseende att realisera värdena. Uppdelning och värdering av Sernekes verksamhet i olika delar synliggör och lyfter fram rättvisande värden.