Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande inför årsstämman 2024

Valberedningen i Doxa AB (publ) (”Bolaget”) har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår att Doxas styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Ekelund, Greg Dingizian, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt, och att nyval sker av Ola Serneke. Valberedningen föreslår omval av Per Ekelund till styrelseordförande.

Ola Serneke har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Han är grundare av Serneke Group AB och nuvarande vice ordförande i Serneke Group AB:s styrelse samt VD i Serneke Invest AB. Ola Serneke har över 25 års erfarenhet från bygg-, fastighets- och projektutvecklingsbranschen. Han har tidigare varit VD för Serneke Group AB samt innehaft olika chefsroller inom Peab.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.doxa.se). Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att publiceras på Bolagets hemsida i anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas. Årsstämman kommer att hållas den 29 april 2024 i Malmö.

Valberedningen består av Percy Nilsson (utsedd av Malmö Bra Bostad AB), Greg Dingizian (utsedd av Agartha AB) och Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son Aktiebolag). Per Ekelund deltar, i egenskap av styrelseordförande, som adjungerad på valberedningens möten men är inte ledamot av valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 36 procent av rösterna i Bolaget. Percy Nilsson är valberedningens ordförande. Greg Dingizian har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ekelund, styrelseordförande
Telefon: 070 867 66 57
E-post: per.ekelund@doxa.se