KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") avhöll den 27 april 2023 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Doxa och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Doxas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Greg Dingizian, Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson, samt om nyval av Peter Strand och Lena Grimslätt till styrelseledamöter. Per Ekelund valdes till ny styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nya principer för utseende av valberedning att gälla inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag, fastigheter eller aktier i fastighetsbolag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

Incitamentsprogram till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöterna Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt. Incitamentsprogrammet innebär i korthet att deltagare i programmet erbjuds att teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner var till en teckningskurs motsvarande marknadspris. Varje teckningsoption berättigar i sin tur optionsinnehavaren att teckna en ny aktie i Doxa i december 2026 till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart efter offentliggörande av bolagets delårsrapport januari - mars 2023 (det vill säga från och med den 28 april 2023 till och med den 12 maj 2023).

Incitamentsprogram till nuvarande och framtida medarbetare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till nuvarande och framtida medarbetare i bolaget. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av totalt högst 7 500 000 teckningsoptioner till högst tolv nuvarande och framtida medarbetare i Doxa. Medarbetarna ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Doxa, under december 2026, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna.

Förslaget innebär att bolaget delvis kommer subventionera förvärv av teckningsoptioner i form av en lönebonus. Rätten till lönebonus tillfaller bara nuvarande anställda (sju personer). Lönebonusen ska uppgå till motsvarande det belopp deltagaren annonserat att denne vill förvärva teckningsoptioner för, dock maximalt en månadslön, och ska i sin tur uteslutande användas till förvärv av ytterligare teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson                                                       
VD                                                                          
Telefon: 0702-586375                                           
E-post: victor.persson@doxa.se        

Patrik Melin                                                       
CFO                                                                          
Telefon: 0706-218285                                           
E-post: patrik.melin@doxa.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa-pressmeddelande-AS23.pdf

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email certifiedadviser@redeye.se).