VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Valberedningen i Doxa AB (publ) ("Bolaget") har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2023.

Greg Dingizian har meddelat valberedningen att han avböjer omval som styrelseordförande, men att han däremot är tillgänglig som ordinarie ledamot i styrelsen. Valberedningen har därför beslutat att föreslå att Per Ekelund ska väljas till ny styrelseordförande i Bolaget. Per Ekelund har varit styrelseledamot i Bolaget sedan 2021 och valberedningen anser att han med sin erfarenhet och kunskap som nuvarande ledamot i Bolaget och inom fastighetsbranschen i övrigt kommer att kunna ta sig an rollen som styrelseordförande på ett snabbt och effektivt sätt.

Valberedningen i Doxa AB föreslår omval av styrelseledamöterna Greg Dingizian, Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson samt nyval av Peter Strand och Lena Grimslätt. Christian Lindgren har avböjt omval.

Peter Strand har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Han är grundare till Swedish Logistic Property AB (publ) och verkställande direktör sedan år 2020 och har tidigare arbetslivserfarenhet som, bland annat, VD för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius. Peter Strands övriga uppdrag består främst av att vara styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, BrainLit AB, Rikshem AB, Fridam AB, Fridam Fastigheter AB och Fridam Invest AB.

Lena Grimslätt har en civilingenjörsexamen i lantmäteri från Lunds tekniska högskola och kandidatexamen i företagsekonomi. Lena Grimslätt har nästan 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, särskilt inom den nordiska industri- och logistikmarknaden. Hon är för närvarande partner och senior projektledare på JLL Capital Markets. Hon har tidigare innehaft andra ledande roller på JLL, såsom Head of JLL i Göteborg avseende affärsområdena Valuation, Leasing och Capital Markets. Dessförinnan har hon arbetat som affärsutvecklare på det noterade fastighetsbolaget Platzer samt som senior fastighetsvärderare på SBAB. Lena Grimslätt är styrelseledamot i den ideella gymnastikföreningen ABGS.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.doxa.se). Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att publiceras på Bolagets hemsida i anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas. Årsstämman kommer att hållas den 27 april 2023 i Malmö.

Valberedningen består av Percy Nilsson (utsedd av Parkfast Arena Holding AB/Malmö Bra Bostad AB), Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son AB), Marjan Dragicevic (utsedd av Dragfast AB) och Greg Dingizian i egenskap av styrelseordförande i Doxa. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 49 procent av rösterna i bolaget. Percy Nilsson är valberedningens ordförande. Greg Dingizian har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

För mer information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: greg@agartha.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa-AB-Valberedningens-forslag.pdf

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email certifiedadviser@redeye.se).