KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 09.00 i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 08.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 17 juni 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till doxa@fredersen.se eller per post till Doxa Aktiebolag, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 17 juni 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.doxa.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)
Styrelsen för bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier enligt följande:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 321 382 667,50 kronor genom emission av högst 642 765 335 aktier.

2. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 26 juni 2024 berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

3. Teckningskursen ska vara 1,00 kronor per aktie.

4. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Rätten att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som per avstämningsdagen den 26 juni 2024 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 28 juni 2024 till och med den 12 juli 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 28 juni 2024 till och med den 12 juli 2024. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

 1. i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 2. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten (i) ovan), och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

8. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Den verkställande direktören, eller den han utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses publicering som pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 642 765 335. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt övriga handlingar relaterade till bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Malmö i juni 2024
Doxa Aktiebolag (publ)
Styrelsen