DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

  • Årets resultat uppgick till 542,9 mSEK (-39,9)
  • NAV ökade under 2023 från 1 855,2 mSEK till 3 566,3 mSEK
  • NAV per aktie vid periodens slut 6,23 SEK (6,29)

FINANSIELL INFORMATION
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 3 474,0 mSEK (1 769,4).

NAV vid periodens utgång uppgick till 3 566,3 mSEK (1 855,2).

Rörelsens intäkter jan-dec uppgick till 563,1 mSEK (-5,0), förklarat av positiv värdeutveckling på portföljinnehav om 553,1 (-10,3). Innehavet i portföljbolaget Serneke har sedan Doxas tillträde i juni haft en positiv omvärderingseffekt uppgående till 740,7 mSEK. Hela Doxas aktieinnehav i KlaraBo såldes under året, total resultateffekt -8,5 mSEK. Övriga fastighetsrelaterade portföljinnehav värderades ner med -182,7 mSEK. Rörelsens kostnader jan-dec uppgick till 42,6 mSEK (40,8). Resultatet jan-dec uppgick till 542,9 mSEK (-39,9).

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN

  • Serneke, ett portföljbolag till Doxa, sålde i januari hela aktieinnehavet i Änglagården Holding AB, ägare till Prioritet Serneke Arena i Göteborg, samt i 7H Bil AB, till bolag ägt av Ola Serneke. Frånträde är planerat att äga rum under det första kvartalet 2024.
  • Serneke och Fastighets AB Balder sålde i januari cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden. Frånträde är planerat att äga rum under det första kvartalet 2024.
  • Serneke förvärvade 55 000 kvm byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun, från Fastighets AB Balder. Tillträde skedde den 2 februari 2024.
  • Karlatornet AB, joint venture mellan Serneke och Balder, genomförde i februari en försäljning av Karlatornets hotellbyggnad till Balder, underliggande fastighetsvärde cirka 660 mSEK. Frånträde skedde den 2 februari 2024.
  • Karlatornet AB beslutade i februari även att inleda en mäklarledd försäljningsprocess av kontorsbyggnaden. Under försäljningsprocessen har Balder tagit över ägandet av kontoret.
Bifogat: Doxa Bokslutskommuniké 2023, som även finns tillgänglig på: https://www.doxa.se/investerare/finansiella-rapporter/