DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2024

  • NAV per vid periodens slut 2 995,2 mSEK (1 827,6)
  • NAV per aktie vid periodens slut 5,23 SEK (6,19)

FINANSIELL INFORMATION

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2 902,9 mSEK (1 741,8).

NAV vid periodens utgång uppgick till 2 995,2 mSEK (1 827,6).

Rörelsens intäkter jan-mar uppgick till -318,7 mSEK (-20,9), förklarat av negativ värdeutveckling på portföljinnehav om 323,5 mSEK (-22,0). Doxas innehav i Serneke värderades ner med 285,7 mSEK. Övriga fastighetsrelaterade portföljinnehav värderades ner med 37,8 mSEK. Rörelsens kostnader jan-mar uppgick till 10,0 mSEK (10,5). Resultatet jan-mar uppgick till -320,1 mSEK (-27,6).

Arbetet med renodling och förstärkning av balansräkningen fortlöper.

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN

Doxa AB genomförde den 10 april en riktad kontantemission om 66 666 666 aktier till en teckningskurs om 2,85 SEK per aktie, motsvarande cirka 190 mSEK. Investerare i den riktade emissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella professionella investerare inklusive både nya och befintliga aktieägare, däribland en av Doxa AB:s största ägare Erik Selin (via bolag). Därutöver avser Doxas styrelse att föreslå att extra bolagsstämma fattar beslut om emission av ytterligare 3 508 771 aktier till Agartha AB, en av Doxa AB:s största ägare, till samma villkor som den riktade nyemissionen, motsvarande totalt 10 mSEK. NAV per aktie efter genomförda emissioner uppgår till 4,97 SEK per aktie.

Per Ekelund, som varit styrelseledamot i Doxa AB sedan årsstämman 2021 och styrelseordförande sedan årsstämman 2023, meddelade i april att han avböjer omval. Bakgrunden till beslutet är hög och ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. Valberedningens reviderade beslutsförslag revideras på så sätt att styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter samt att befintliga styrelseledamoten och tidigare styrelseordföranden Greg Dingizian väljs till ny styrelseordförande i samband med Årsstämman den 29 april 2024.

Doxas portföljbolag Serneke genomförde i april en ledningsförändring i Serneke Invest, vilket innebär att Ola Serneke lämnat som VD.

Bifogat: Doxa delårsrapport för Q1 2024, som även finns tillgänglig på: http://www.doxa.se/rapporter