Doxa meddelar förändring av årets resultat för 2023

Doxa kommer i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 redovisa ett lägre helårsresultat jämfört med vad som tidigare kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké som offentliggjordes den 15 februari 2024. Årets resultat 2023 ändras med -251,0 mSEK. Ändringen är hänförlig till tidigare värdering av Doxas aktieinnehav i portföljbolaget Serneke Group AB som enligt reviderad värdering uppgår till 1 513,1 mSEK mot tidigare kommunicerat 1 764,1 mSEK.

Förändringen av värderingen av innehavet i Serneke förklaras i stort av att Serneke under januari och februari 2024 genomfört flertalet, sedan tidigare kommunicerade, större försäljningar inom projektutvecklingsverksamheten. Transaktionerna, som skett efter balansdagen, har påverkat Doxas värdering av tillgångar i Serneke redan per balansdagen 2023-12-31. Därutöver pågår, enligt tidigare kommunicerat, en strategisk översyn av entreprenaddelen, vilket är anledningen till den pågående separationen mellan Sernekes entreprenadverksamhet och projektutveckling till två självständiga bolag. Separationen har belyst en ökad komplexitet som bidragit till en högre riskpremie vid värdering av Doxas aktieinnehav i Serneke.

Förändringen påverkar nettoförändring verkligt värde portföljbolag i resultaträkningen med -251,0 mSEK och således även rörelseresultatet och årets resultat med samma belopp. Ändringen påverkar även värdet på aktier och andelar till verkligt värde i balansräkningen med -251,0 mSEK och eget kapital med samma belopp. Ändringen påverkar inte kassaflödet.

Koncernens resultat 2023 uppgår efter ändring till 291,9 mSEK, jämfört med tidigare kommunicerat 542,9 mSEK. Eget kapital uppgår till 3 223,0 mSEK, jämfört med tidigare kommunicerat 3 474,0 mSEK. Nav uppgår till 3 315,3 mSEK, jämfört med tidigare kommunicerat 3 566,3 mSEK.

Uppdatering av de finansiella rapporterna kommer att ske i årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras den 5 april 2024.