Valberedning inför Doxas årsstämma 2024

Vid årsstämman 2023 beslutades att valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att utgöra valberedning. Valberedningen inför Doxas årsstämma 2024 har nu utsetts och består av följande personer:

  • Greg Dingizian, utsedd av Agartha AB
  • Percy Nilsson, utsedd av Malmö Bra Bostad AB
  • Ola Serneke, utsedd av Ola Serneke Invest AB

Per Ekelund, styrelseordförande i Doxa, deltar som adjungerad men är inte ledamot av valberednignen. Percy Nilsson har utsetts till valberedningens ordförande.

I korthet är valberedningens uppgift att lämna förslag till årsstämman avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt, i förekommande fall, principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Principerna för valberedningens arbete finns att läsa på Doxas hemsida. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen via e-post till valberedning@doxa.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt måste de ha inkommit senast den 4 mars 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman den 29 april 2024 och offentliggöras på Doxas hemsida i samband därmed.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Ekelund, styrelseordförande
Telefon: 070 867 66 57
E-post: per.ekelund@doxa.se