KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org. nr 556301-7481, (”Doxa” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 29 april 2024 kl. 17:00 i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 16:30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 23 april 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till doxa@fredersen.se eller per post till Doxa Aktiebolag, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 april 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.doxa.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
  1. Per Ekelund (omval)
  2. Greg Dingizian (omval)
  3. Nina Ulvinen Nilsson (omval)
  4. Jacob Karlsson (omval)
  5. Peter Strand (omval)
  6. Lena Grimslätt (omval)
  7. Ola Serneke (nyval)
 4. Val av styrelseordförande

Per Ekelund (omval)

 1. Val av revisor (omval)
 2. Beslut om principer för utseende av valberedning
 3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 5. Valberedningens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget
 6. Styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen
 7. Beslut om ändring i bolagsordningen
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse, revisor, arvoden, valberedning m.m. (punkt 2 och 9-14)
Valberedningen som bestått av Greg Dingizian (utsedd av Agartha AB), Percy Nilsson (utsedd av Malmö Bra Bostad AB) samt Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son Aktiebolag), föreslår:

att Per Ekelund väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sju (tidigare sex) ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 250 000 (tidigare 200 000) kronor till styrelseordförande och med 125 000 (tidigare 100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, samt att därutöver arvode ska utgå med 40 000 (tidigare 0) till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 (tidigare 0) kronor till övriga ledamöter av ersättningsutskottet,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Per Ekelund, Greg Dingizian, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt omväljs, samt att Ola Serneke väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;

att Per Ekelund väljs till styrelseordförande,

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2023 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Information om styrelseledamot som föreslås för nyval
Ola Serneke (född 1971) har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Han är grundare av Serneke Group AB och nuvarande vice ordförande i Serneke Group AB:s styrelse samt VD i Serneke Invest AB. Ola Serneke har över 25 års erfarenhet från bygg-, fastighets- och projektutvecklingsbranschen. Han har tidigare varit VD för Serneke Group AB samt innehaft olika chefsroller inom Peab. Ola Serneke är oberoende i förhållande till större ägare men beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Hans ägande i Doxa (privat och genom bolag) uppgår till 36 263 135 aktier.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2023.

Valberedningens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget (punkt 17)
Valberedningen för Doxa föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 A inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter i Doxa enligt följande.

Incitamentsprogrammet omfattar de för omval föreslagna styrelseledamöterna Per Ekelund, Nina Nilsson Ulvinen, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt. Förslaget förutsätter att nämnda personer väljs till styrelseledamöter i Bolaget vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Doxa, under perioden från och med den 1 december 2027 till och med den 31 december 2027, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport januari – mars 2024 (det vill säga från och med den 30 april 2024 till och med den 15 maj 2024), dock som lägst aktiens kvotvärde.

Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren (varom mer nedan). Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren.

Fördelning av teckningsoptioner
Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma de för omval föreslagna styrelseledamöterna Per Ekelund, Nina Nilsson Ulvinen, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt, förutsatt att nämnda personer i) väljs till styrelseledamöter i Bolaget vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag och ii) ingått avtal om förköp med Bolaget. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande.

 • Per Ekelund ska erbjudas att förvärva högst 1 500 000 teckningsoptioner
 • Nina Nilsson Ulvinen ska erbjudas att förvärva högst 500 000 teckningsoptioner
 • Jacob Karlsson ska erbjudas att förvärva högst 500 000 teckningsoptioner
 • Peter Strand ska erbjudas att förvärva högst 500 000 teckningsoptioner
 • Lena Grimslätt ska erbjudas att förvärva högst 500 000 teckningsoptioner

Respektive deltagare kan anmäla sig för och tilldelas ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning får inte ske.

Villkor
Teckningskursen per teckningsoption ska fastställas av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 3,26 kronor har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,51 kronor per teckningsoption.

Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 16 juni 2024. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och aktieteckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga A.

Förköp och uppdragets upphörande
En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Doxa, varigenom Doxa, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag i Doxa upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Kostnader och utspädning
Teckningskursen vid teckning av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Doxa i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Baserat på antalet aktier i Doxa per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 0,59 procent. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Bolaget, samt det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet till nuvarande och framtida anställda i Doxa-koncernen, uppgår maximal utspädning till cirka 5,00 procent. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande (i alla program) i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Doxas hemsida, www.doxa.se.

Syftet med incitamentsprogrammet
Valberedningen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget
Incitamentsprogrammet har utarbetats av Doxas valberedning i samråd med externa rådgivare.

Styrelsens förslag
Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande eller konvertering, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag, fastigheter eller aktier i fastighetsbolag, genomföra andra investeringar, såsom exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt, eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i koncernen (punkt 18)
Styrelsen för Doxa föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 9 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 B inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till nuvarande och framtida anställda, inklusive den verkställande direktören, (”Anställda”) i den koncern i vilken Doxa är moderbolag (”Koncernen”), enligt följande.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 15 personer. Incitamentsprogrammet innebär att Anställda i Koncernen ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Styrelsen ska därvid även äga rätt att erbjuda framtida anställda möjligheten att förvärva teckningsoptioner enligt de villkor som anges i förslaget. Sista dag för förvärv av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2025.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Doxa, under perioden från och med den 1 december 2027 till och med den 31 december 2027, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den närmaste perioden om tio (10) handelsdagar omedelbart före det första erbjudandet om förvärv av teckningsoptioner, dock som lägst aktiens kvotvärde.

Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren (varom mer nedan). Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren.

Fördelning av teckningsoptioner
Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 15 Anställda i Koncernen, förutsatt att dessa ingått avtal om förköp med Doxa, enligt följande fördelning.

Kategori 1
Högst en (1) ledningsperson, den verkställande direktören för Doxa, ska ha rätt att förvärva högst 3 000 000 teckningsoptioner, varav deltagaren ska erbjudas att förvärva högst 3 000 000 teckningsoptioner.

Kategori 2
Högst tre (3) nuvarande, och högst tre (3) framtida, lednings- och nyckelpersoner i Koncernen ska ha rätt att förvärva högst 4 500 000 teckningsoptioner, varav varje deltagare ska erbjudas att förvärva högst 1 500 000 teckningsoptioner.

Kategori 3
Högst fem (5) nuvarande, och högst tre (3) framtida, övriga anställda i Koncernen ska ha rätt att förvärva högst 2 000 000 teckningsoptioner, varav varje deltagare ska erbjudas att förvärva högst 500 000 teckningsoptioner.

Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet teckningsoptioner minskas pro rata baserat på hur många teckningsoptioner respektive deltagare har anmält sig för att förvärva. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det högsta antalet teckningsoptioner per person/kategori enligt ovan. Om teckningsoptioner inom kategori 2 och 3 kvarstår efter den 31 december 2024, ska dock kvarstående antal teckningsoptioner erbjudas deltagare i kategori 1 utöver de teckningsoptioner som deltagare i kategori 1 redan har rätt att förvärva. Sådant ytterligare erbjudande får dock som mest innebära att det högsta antalet teckningsoptioner för deltagare inom kategori 1 överskrids med 1 000 000 teckningsoptioner (och därmed uppgår till totalt högst 4 000 000 teckningsoptioner). Skulle efter sådant ytterligare erbjudande till deltagare i kategori 1 teckningsoptioner inom kategori 2 och 3 fortfarande kvarstå efter den 31 december 2024, ska sådana kvarstående antal teckningsoptioner, dock totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner, (”Restantalet”) erbjudas deltagare i kategori 2 och 3 utöver de teckningsoptioner som deltagare i kategori 2 och 3 redan har rätt att förvärva. Sådant ytterligare erbjudande får dock som mest innebära att det högsta antalet teckningsoptioner för respektive deltagare i kategori 2 och 3 överskrids med 1 000 000 teckningsoptioner. Om Restantalet teckningsoptioner inte är tillräckligt för att fullt ut tillgodose önskade ytterligare förvärv av deltagare i kategori 2 och 3, ska Restantalet teckningsoptioner fördelas pro rata till deltagarna i kategori 2 och 3 baserat på hur många ytterligare teckningsoptioner respektive deltagare i kategori 2 och 3 har anmält sig för att förvärva.

Teckningsoptionerna ska fördelas till Anställda enligt styrelsens bestämmande, varvid det lägsta antal som en Anställd kan erbjudas och förvärva uppgår till 100 000 teckningsoptioner.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av programmet.

Villkor
Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagare ska fastställas av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 3,26 kronor har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,51 kronor per teckningsoption.

Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och aktieteckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga B.

Förköp och anställningens upphörande
En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Doxa, varigenom Doxa, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Kostnader och utspädning
Priset vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässigt, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Doxa i samband med förvärvet av teckningsoptionerna.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Baserat på antalet aktier i Doxa per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan högsta möjliga utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 1,63 procent. Med beaktande även av aktier som kan ges ut enligt tidigare implementerade incitamentsprogram, samt det av valberedningen föreslagna incitamentsprogrammet till styrelseledamöter, kan högsta möjliga utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 5,00 procent. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande (i alla program) i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Doxas hemsida, www.doxa.se.

Syftet med incitamentsprogrammet
Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera nyckelpersoner, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka deltagarnas engagemang i Koncernens verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Koncernen samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget
Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

Det föreslås att bolagsordningens verksamhetsföremål ändras för att bättre återspegla Bolagets nuvarande verksamhet. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

”Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 147 500 000 kronor och högst 590 000 000 kronor till lägst 286 250 000 kronor och högst 1 145 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 286 250 000 kronor och högst 1 145 000 000 kronor."

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 295 000 000 och högst 1 180 000 000 stycken till lägst 572 500 000 stycken och högst 2 290 000 000 stycken. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 572 500 000 stycken och högst 2 290 000 000 stycken."

Det föreslås att införa en ny bestämmelse som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post. Bolagsordningens § 12 får därmed följande lydelse:

"Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Dessutom får styrelsen inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen.”

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltiga beslut under punkterna 16 och 19 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltiga beslut under punkterna 17 och 18 krävs att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 572 589 898. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2024

Doxa Aktiebolag (publ)

Styrelsen